Balans 2014

ACTIVA -
Vaste Activa (20/28) -
I. Oprichtingskosten (20) -
II. Immateriële vaste activa (21) -
III. Materiële vaste activa (22/27) -
IV. Financiële vaste activa (28) -
Vlottende Activa (29/58) -
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar (29) -
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (3) -
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar (40/41) -
VIII. Geldbeleggingen (50/53) -
IX. Liquide middelen (54/58) -
X. Overlopende rekeningen (490/1) -
PASSIVA -
Eigen Vermogen (10/15) -
I. Fondsen van de vereniging (10) -
III. Herwaarderingsmeerwaarden (12) -
IV. Bestemde fondsen (13) -
V. Overgedragen winst (140) -
Overgedragen verlies (141) -
VI. Kapitaalsubsidies (15) -
Voorzieningen (16) -
VII. Voorzieningen (16) -
Schulden (17/49) -
VIII. Schulden op meer dan één jaar (17) -
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (42/48) -
X. Overlopende rekeningen (492/3) -


Klik hier voor de gegevens voor 2013
Klik hier voor de gegevens voor 2012
Klik hier voor de gegevens voor 2011
Klik hier voor de gegevens voor 2010
Klik hier voor de gegevens voor 2009
Klik hier voor de gegevens voor 2008
Klik hier voor de gegevens voor 2007
Klik hier voor de gegevens voor 2006