ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Werking in België

Noordwerking’ is een verzamelnaam voor diverse werkterreinen: sensibilisering en educatie, bewegingsopbouw, netwerking, beleidsbeleidsbeïnvloeding.
Elke ngo heeft een eigen visie en een eigen werking. Maar de individuele ngo’s plaatsen hun werking in een gezamenlijk strategisch perspectief en willen komen tot een dynamische kijk op de rol die bewegingsopbouw, beleidsbeïnvloeding en educatie daarbij kunnen en moeten spelen. 

 

  

Een gezamenlijk kader

De gemeenschappelijke doelstellingen voor de noordwerking, gericht naar specifieke doelgroepen,geven aan wat de ngo’s bindt en wat zij samen belangrijk vinden om te realiseren:  

 1. kinderen en jongeren op een aangepaste manier informeren, sensibiliseren en hen handelingsperspectieven bieden, zodat ze vanuit een houding van respect en openheid kunnen omgaan met diversiteit en ze gevoelig worden voor onrechtvaardigheid. 
 2. opvoeders activeren, educatief ondersteunen en met hen dialogeren, zodat ze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om met kinderen en jongeren mondiale thema’s te behandelen en om hen te stimuleren tot solidair handelen.
 3. de politieke wereld en beleidsmakers op alle bestuursniveaus adviseren, waar nodig onder druk zetten en met hen dialogeren en samenwerken opdat ze diplomatieke en/of beleidsbeïnvloedende initiatieven nemen die leiden tot beleidsbeslissingen en een regelgevend kader (inclusief de naleving ervan) die bijdragen tot de missie van de Noord-Zuidbewegingen.
 4. middenveldorganisaties ondersteunen, activeren en met hen samenwerken zodat ze conform de missie van de Noord-Zuidbeweging handelen en de boodschap van die bewegingen naar de eigen achterban en/of beleidsmakers versterken.
 5. de financieel-economische wereld adviseren, hen waar nodig onder druk zetten en met hen dialogeren om hen aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 6. de achterban van haar organisaties omkaderen, motiveren en gedifferentieerde vormen van engagement aanbieden.
 7. de media informeren, ideeën aanreiken en samen met hen strategieën uitwerken zodat ze de boodschap van de Noord-Zuidbeweging vertalen en versterken.
 8. de bevolking sensibiliseren, met hen communiceren en hen een doelgroepengericht aanbod bieden zodat ze vanuit een houding van respect en openheid kunnen omgaan met diversiteit en ze gevoelig worden voor onrechtvaardigheid.

Niet alle ngo’s werken aan alle doelstellingen of richten zich tot alle doelgroepen. Uit analyse blijkt dat gezamenlijke inspanningen naar een aantal doelgroepen heel wat mogelijkheden inhouden. Zo zoeken we naar strategische samenwerking om ons efficiënter te richten naar de politieke wereld, de pers, de bevolking.
De koepel 11.11.11 speelt hier een voortrekkersrol. De ontwikkeling van een gelijkaardige strategie naar andere doelgroepen ligt moeilijker, omwille van de verscheidenheid van de ngo’s (in thema- en regiowerking) of omwille van het veilig stellen van de steun aan de eigen werking. Samenwerking rond enkele specifieke thema's zorgt er nochtans voor dat de Noord-Zuidproblematiek nog meer een issue wordt en op de agenda van de verschillende doelgroepen wordt gezet.